Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Chcemy mieć pewność, że rozumieją Państwo jakie informacje gromadzimy, i że są one dla nas ważne. Jednocześnie podkreślamy, że wszystkie dane są bezpieczne i nie są przekazywane osobom trzecim.

Poniżej zamieszczamy informacje w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane od momentu obowiązywania wymienionych przepisów.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Wydawnicze Perfekt, które prowadzi Szkołę Języków Obcych i Informatyki Perfekt, Wydawnictwo Perfekt oraz salę zabaw Brykolandia, z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, nazywane dalej Firmą. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą pocztową, telefoniczną, elektroniczną lub bezpośrednią (kontakty podane w nagłówku pisma), a Inspektorem Ochrony Danych jest Tomasz Ambroziak.

Firma będzie przetwarzać dane otrzymane od Państwa w związku z wykonywaniem umowy lub umów, już zawartych lub tych, które będą zawarte w przyszłości, świadczeniem usług edukacyjno-rozrywkowych oraz innych usług, do wykonania których niezbędne jest udostępnienie przez Państwa określonych danych. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny, wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług Firmy.

Państwa dane mogą być przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych - wskazana w Art.6 ust 1 lit. a) RODO,
 2. wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi w ramach wykonywania zawartej z Firmą Umowy o świadczenie usług szkoleniowych lub w ramach wykonywania innych usług świadczonych bez umowy – co wynika z Art. 6 ust 1. lit. b) RODO,
 3. wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Firmę obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art.6 ust 1 lit. c) RODO,
 4. uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Firmy – wskazane w Art.6 ust 1 lit. f) RODO.

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych Firma będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

 1. w celach wskazanych we wzajemnej Umowie o wykonywanie usług szkoleniowych,
 2. w celu zapewnienia kontaktu z Państwem, co jest warunkiem bezwzględnym prawidłowego świadczenia usług,
 3. w celu archiwizacji danych niezbędnych do wystawiania w przyszłości zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających ukończenie przez Państwa kursów i szkoleń,
 4. w celu archiwizacji danych, na podstawie których nabywacie Państwo prawa do otrzymywania rabatów i zniżek,
 5. w celu przestrzegania przez Firmę przepisów prawa,
 6. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej Umowy o świadczenie usług,
 7. w celach zapewnienia bezpieczeństwa z zakresu IT na podstawie uzasadnionych wymogów administratora systemów informatycznych (ASI).

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących terminów:

 1. czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych,
 2. czas w którym zażądacie Państwo całkowitego usunięcia swoich danych (żądanie w formie pisemnej), co jest równoznaczne z brakiem możliwości świadczenia usług, przydzielania Państwu rabatów i zniżek oraz wystawienia w przyszłości jakichkolwiek zaświadczeń lub certyfikatów.

Udostępnianie danych osobowych innym niż Firma podmiotom będzie mogło być dokonywane w ramach ich przewarzania w celach wyżej wykazanych i wzajemnie uzgodnionych na podstawie Umowy z Firmą:

 1. w przypadku wyrażenia przez Państwa stosownej zgody innym podmiotom, np. członkom Państwa rodziny,
 2. innym uprawnionym podmiotom wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa.

Zasada dobrowolności obejmuje Państwa dane osobowe powierzone w celach przetwarzania, jednakże odmowa podania danych, może uniemożliwić, bądź znacząco ograniczyć realizację zadań określonych w Umowie.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania bądź wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów Firmy.

Z poważaniem,

Aneta i Tomasz Ambroziak

Właściciele PUHW Perfekt