W trakcie trwania kursu słuchacze systematycznie poddawani są kontroli postępów pisząc sprawdziany ze słówek, testy gramatyczne, różne formy prac pisemnych, wykonując projekty językowe. Mogą oni liczyć na opiekę metodyczną lektora prowadzącego, a ewentualne braki niwelować na bezpłatnych korepetycjach czy warsztatach gramatyczno-leksykalnych (Grammar Refresher, Film Club, Disscusion Club).
Na zakończenie każdego poziomu nauczania słuchacze przystępują do egzaminu końcowego obejmującego wszystkie sprawności językowe. Zdobycie odpowiedniej ilości punktów jest warunkiem przejścia na wyższy poziom oraz otrzymania Certyfikatu Szkoły Perfekt.