Kursy maturalne, obejmując intensywne ćwiczenie wszystkich sprawności językowych, przygotowują do egzaminu maturalnego w obu profilach – podstawowym i rozszerzonym. Zapoznają słuchaczy ze strukturą tego egzaminu przy jednoczesnym ćwiczeniu skutecznych strategii jego zdawania.

Kurs maturalny przygotowujący do egzaminu o profilu podstawowym ma na celu powtórzenie i uzupełnienie znajomości struktur leksykalno - gramatycznych na poziomie średnio-zaawansowanym, poznanie struktury egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, rozwijanie umiejętności mówienia, pisania, rozumienia tekstu oraz słuchania. Po jego ukończeniu słuchacz potrafi:

Kurs maturalny przygotowujący do egzaminu o profilu rozszerzonym ma na celu powtórzenie oraz rozszerzenie znajomości struktur leksykalno-gramatycznych na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym, pogłębianie znajomości frazeologii, poznanie struktury egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, rozwijanie umiejętności mówienia, pisania, rozumienia tekstu oraz słuchania przy jednoczesnym ćwiczeniu technik zdawania egzaminów. Po jego ukończeniu słuchacz potrafi:

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 2 X 55 minut.